Obchodní podmínky

Článek I.
Objednávka a rezervace

 

1. Objednávejte on-line, nebo nás kontaktujte telefonem, či e-mailem.
2. Zejména v letní sezóně a v době prázdnin Vám doporučujeme rezervovat nosiče s dostatečným předstihem (klidně víc jak měsíc dopředu, nic tím nezkazíte).
3. Obratem Vám Vaši rezervaci potvrdíme a také vyhotovíme zálohovou fakturu ve výši 50% půjčovného. Placení zálohy upřednostňujeme bankovním převodem na číslo účtu 670100-2215754458/6210. Pokud tuto možnost nemáte, můžete uhradit zálohu po telefonické dohodě s půjčovatelem v hotovosti. Rezervační poplatek musí být připsán na výše uvedeném účtu do data splatnosti na zálohové faktuře. Datem splatnosti se rozumí, kdy peníze musí být připsány na účtu. Neuhrazením rezervačního poplatku rezervaci automaticky stornujeme.
4. Od okamžiku zaplacení rezervačního poplatku (resp. poslání příkazu k úhradě) máte jistotu, že ve stanovený den a hodinu budete mít vše připraveno.

Článek II.
Zrušení rezervace

 

1. Zrušení rezervace je možné pouze písemně na e-mail: [email protected] .
2. Může se stát, že Vám okolnosti nedovolí Vaše cestovatelské plány uskutečnit. Pokud rezervaci zrušíte 14 a více dní před odjezdem, vrátíme Vám celou zálohu zpět. Při zrušení 8 – 13 dní před odjezdem vrátíme 50% zálohy. Po tomto termínu Vám musíme s politováním oznámit, že záloha propadne v plné výši.

Článek III.
Doklady a kauce

 

1. Při zapůjčení požadujeme předložení alespoň jednoho dokladu (občanský průkaz, řidičský průkaz, cestovní pas) a při převzetí nosiče složení kauce ve výši 5.000 Kč. Kauci není možné složit bezhotovostní platbou.
2. Zákazník podepíše Smlouvu o zapůjčení, kde potvrdí převzetí nosiče, termín navrácení a tímto podpisem stvrzuje, že četl obchodní podmínky a souhlasí s nimi v plném rozsahu.

Článek IV.
Místo a čas vyzvednutí a vrácení nosiče

 

1. Zapůjčení, nebo vrácení nosiče na provozovně v Paskově je od pondělí do pátku v 18:00 hod. a o víkendu pouze v neděli v 18:00 hod.
2. Zapůjčení, nebo vrácení nosiče na provozovně v Přílukách u Valašského Meziříčí je možné pouze od pondělí do pátku od 8:00 do 15:30 hod.
3. Zapůjčení, nebo vrácení nosiče na předávacím místě v Příboře (benzinová pumpa Pap Oil na ulici Ostravská směrem z Příboru na Mošnov) je možné pouze od pondělí do pátku:
• (březen – květen a září – prosinec) v 7:15 a 17:25 hod.
• (leden – únor a červen – srpen) v 7:15 a 16:25 hod.
Na tomto místě prosíme o dochvilnost.
4. Zapůjčení, nebo vrácení nosiče na předávacím místě v Novém Jičíně (na ulici Dukelská naproti prodejny TESCO u DM drogerie) je možné pouze od pondělí do pátku
• (březen – květen a září – prosinec) v 7:30 a 17:10 hod.
• (leden – únor a červen – srpen) v 7:30 a 16:10 hod.
Na tomto místě prosíme o dochvilnost.
5. Za nevrácení nosiče dle podmínek smlouvy se sjednává mezi účastníky pokuta ve výši 2.000 Kč a nájemné 300 Kč za každý započatý kalendářní den prodlení a to až do jeho vrácení.

Článek V.
Ostatní ujednání

 

1. Pronajímatel, Martin Balážec, Bělská 617, Paskov, IČ: 87780763, uzavírá s fyzickou osobou (dále jen „nájemce“) písemnou „Smlouvu o nájmu nosiče jízdních kol“ (dále jen „smlouva“).
Smlouvou se pronajímatel zavazuje přenechat nájemci nosič jízdních kol k dočasnému užívání a nájemce se zavazuje zaplatit úplatu (nájemné včetně zálohy na nájemném). Smlouva se uzavírá dle ust. § 2201 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a to vždy jen na dobu určitou.
2. Předměty se zapůjčují pouze osobám starším 18-ti let.
3. Nájemce zaplatí za vypůjčené předměty vratnou zálohu a půjčovné ve výši dle platného ceníku.
4. Při zapůjčení předmětu nájemce podepíše smlouvu o jeho zapůjčení.
5. Nájemce je povinen vrátit zapůjčený předmět včas ve sjednaném termínu.
V případě, že nájemce nemůže z jakéhokoli důvodu vrátit zapůjčený předmět ve sjednaném termínu, je povinen informovat o prodloužení zápůjční doby a to nejméně jeden pracovní den před uplynutím sjednaného termínu vrácení předmětu.
6. Nájemce vrací předmět zbavený všech nečistot způsobených provozem. V případě vrácení znečistěného předmětu je nájemce povinen uhradit poplatek za náklady vyčištění předmětu (výše poplatku je dána aktuálním ceníkem).
7. V případě že nájemce vrátí předmět před sjednaným termínem, nemá nárok na vrácení poměrné částky za zapůjčení předmětu.
8. Při vrácení nepoškozeného zapůjčeného předmětu bude nájemci vrácena záloha za zapůjčení předmětu v plné výši.
9. V případě úplného zničení, odcizení či ztrátě zapůjčeného předmětu bude při vrácení zálohy za zapůjčení vyúčtována náhrada škody, která se v tomto případě bude rovnat ceně nového předmětu dle platného ceníku.
10. V případě částečného poškození, při němž došlo k jakémukoli poškození vypůjčeného předmětu, které neodpovídá běžnému opotřebení, je nájemce povinen uhradit náhradu škody. Na úhradu škody bude použita vratná záloha případný nedoplatek nebo přeplatek bude nájemci vyúčtován pronajimatelem.
11. Nájemce je povinen neprodleně nahlásit ztrátu, zcizení nebo úplné zničení zapůjčeného předmětu.
12. Pronajímatel nenese žádnou odpovědnost za jakoukoli škodu, která vznikne vinou špatného zacházení, poruchou či poškozením zapůjčeného předmětu.
13. Pronajímatel může požádat o vrácení předmětu i před skončením stanovené doby zapůjčení, jestliže nájemce nosič kol neužívá řádně, nebo jestli jej užívá v rozporu s účely stanovenými touto smlouvou.
14. Pronajímatel přenechává předmět nájemci do užívání v naprostém pořádku, bez zjevných závad a řádném technickém stavu.
15. Nájemce se zavazuje, že předmět smlouvy bude užívat řádně a tak, aby nedošlo k jeho poškození, zničení, ztrátě, nebo k nepřiměřenému opotřebení. Nájemce také nesmí dát předmět do nájmu třetí osobě a není oprávněn provádět na nosiči kol žádné změny.